Registratie paard
Alle paardachtigen in de Europese Unie zijn te identificeren aan hun paspoort. Het is in Nederland verboden om een paard van 6 maanden of ouder te houden zonder paspoort en transponder (chip).
Een paspoort vraagt u aan bij een gemandateerde paspoort uitgevende instantie in Nederland. Zij registreren de gegevens van het paard in hun database en zorgen ervoor dat de gegevens ook in de centrale database komen. U vindt de lijst van gemandateerde instanties op de pagina. Het paspoort is uitsluitend een identiteitsbewijs van het paard. Het is geen eigendomsbewijs.

Identificatie en registratie van paarden
Sinds 1 januari 2016 geldt er naast de al bestaande voorschriften, in alle landen van de EU een aantal nieuwe voorschriften voor identificatie en registratie van paarden. Deze voorschriften staan in EU-verordening 2015/262.
Hieronder wordt aangegeven welke voorschriften voor de houder van een paard, pony of ezel van belang zijn.

Paspoort bij het paard
Het originele paspoort moet altijd bij het paard zijn, ook als het dier niet bij de eigenaar zelf gestald is. Het paspoort mag geen kopie zijn. Het originele paspoort bewaart u bijvoorbeeld in een kluisje of in de zadelkast op de pensionstal. Het paspoort is echter geen bewijs van eigendom. Het is verstandig om schriftelijk vast te leggen op welke datum een paardenpaspoort is overhandigd aan de pensionstalhouder. De eigenaar en degene die het in ontvangst neemt, ondertekenen deze verklaring.

Paardenpaspoort
Elk paard moet een paspoort hebben en gechipt zijn. Het paspoort hoort in principe altijd bij het paard te zijn. Hiervoor gelden enkele uitzonderingen, namelijk:
• Als een paard in een stal of een wei staat en de houder het paspoort onmiddellijk kan overhandigen,
• als het om een nog niet gespeend veulen gaat dat vergezeld gaat van de moeder of zoogmerrie,
• als het paard tijdelijk bereden, gemend, geleid of meegenomen wordt in de buurt van het bedrijf of als paarden verweidt worden,
• als het om een paard gaat dat deelneemt aan een training of proef voor een wedstrijd of evenement waarvoor het tijdelijk het terrein waar dit plaatsvindt moet verlaten,
• als een paard verplaatst of vervoerd moet worden vanwege een noodsituatie.

Koop nooit een paard zonder paspoort en neem gelijk met het paard ook het paspoort in ontvangst.
De paspoorten die vanaf 1 januari 2016 worden uitgegeven zien er van binnen iets anders uit dan de oudere paspoorten; de volgorde van de hoofdstukken is anders.
De identificatiegegevens en het hoofdstuk medische behandelingen staan nu voor in het paspoort. Verder heeft ieder paspoort nu een serienummer dat verwijst naar de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Zo zijn ook blanco (nog niet uitgegeven) paspoorten zonder logo altijd te herleiden naar een paspoortuitgevende instantie.
Sinds 1 januari 2016 moeten de beschrijvende schets én de getekende schets van het paard in het paspoort ingevuld worden, ook al is het paard gechipt. De getekende schets mag alleen achterwege blijven, als in plaats daarvan 2 duidelijke foto’s van het paard in het paspoort worden opgenomen.
Na de dood van een paard moet de houder het paspoort binnen 30 dagen inleveren bij de instantie die het heeft uitgegeven.

Identificatietermijn
In Nederland moet een paard binnen zes maanden na de geboorte gechipt zijn en een paspoort hebben. In sommige lidstaten geldt een andere identificatietermijn.
Als deze termijn wordt overschreden, wordt het paard definitief uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie.
Het aanvraagformulier voor een paspoort moet uiterlijk vier weken voor het einde van de identificatietermijn (zes maanden na geboorte) bij de paspoortuitgevende instantie zijn, zodat deze voldoende tijd heeft om het paard te registreren en het paspoort te maken.
Het is dus van belang om tijdig een afspraak te maken met de paspoortuitgevende instantie waar het paspoort wordt aangevraagd.
Het paspoort wordt aangevraagd met een aanvraagformulier dat wordt ingevuld en ondertekend door een paardenpaspoortconsulent of een gekwalificeerde dierenarts en door de houder. Het formulier moet na ondertekening binnen 7 dagen zijn ingediend bij de paspoortuitgevende instantie, anders wordt het niet meer in behandeling genomen en moet opnieuw een aanvraagformulier ingevuld worden.

Paspoort aanvragen
Een paspoort wordt aangevraagd bij een paspoortuitgevende instantie in het land waar het paard staat. Als het gaat om een stamboekpaspoort of een FEI-paspoort, mag het paspoort ook in een andere lidstaat aangevraagd worden. Ook in dit geval geldt dat het paard het paspoort binnen de zes maanden na de geboorte moet hebben.
Het is de verantwoordelijkheid van de houder van een paard dat de identificatiegegevens in het paspoort altijd actueel en correct zijn.
Dit geldt met name voor:
• De status van het paard of het wel of niet bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie.
• Of het een geregistreerd paard is of niet. Een geregistreerd paard is een paard dat is ingeschreven bij een erkend stamboek of een paard met een FEI-paspoort.
• Informatie over het eigenaarschap. Dit hoeft alleen als de paspoortuitgevende instantie dit op grond van haar reglementen eist.

Tijdelijk document
Is het paspoort van uw paard voor actualisatie bij een paspoort uitgevende instantie? Dan vraagt u om een tijdelijk document. Met dit tijdelijke document mag u het paard 45 dagen binnen de lidstaat vervoeren. Een paard met een tijdelijk document mag niet worden geslacht voor menselijke consumptie. Wordt het paard met een tijdelijk document naar een andere lidstaat geëxporteerd, dan moet er ook een gezondheidscertificaat aanwezig zijn.
Een paspoort is noodzakelijk voor de identificatie van een paard, pony, ezel of zebra. Heeft uw paardachtige geen chip en/of paspoort? Dan bent u als houder in overtreding.
In het paspoort worden de identificatiegegevens vastgelegd. Deze gegevens bestaan onder andere uit het levensnummer, chipnummer, schets en/of foto. Het paspoort geeft ook inzicht in de medische behandelingen die het dier heeft ondergaan.
Als er iets wijzigt in de identificatiegegevens moet de houder het paspoort binnen 30 dagen indienen bij de instantie van afgifte of, als het paard inmiddels in een ander land is, bij een paspoortuitgevende instantie daar. Een houder mag niet zelf de gegevens in een paspoort veranderen, dan wordt het paspoort ongeldig.
Als het paspoort voor actualisering tijdelijk bij de paspoortuitgevende instantie moet blijven, krijgt de houder zolang een tijdelijk document. Met dit document, dat het paspoort tijdelijk vervangt, mag een paard maximaal 45 dagen vervoerd worden binnen Nederland.
Een paard met een tijdelijk document mag ook naar een andere lidstaat worden vervoerd, of via een andere lidstaat worden geëxporteerd naar een land buiten de EU (derde land), mits er een gezondheidscertificaat aanwezig is.
Paarden met een tijdelijk document mogen niet worden geslacht.
Een duplicaat of vervangend paspoort wordt aangevraagd bij de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Als het paard inmiddels in een andere lidstaat is, mag het duplicaat ook daar worden aangevraagd.
Voor een paard met een paspoort uit een derde land heeft de houder de keuze of hij/zij het duplicaat/vervangend paspoort bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie aanvraagt, of bij de instantie in het derde land die het origineel heeft uitgegeven.

Centrale databank
Alle paarden die in Nederland verblijven, moeten in de centrale databank van RVO.nl geregistreerd staan. De paspoortuitgevende instanties leveren de gegevens aan bij de centrale databank.
Houders van paarden met een buitenlands paspoort, moeten daarom dit paspoort binnen 30 dagen na uitgifte of binnen 30 dagen nadat het paard in Nederland is gekomen vanuit een andere lidstaat of vanuit een land buiten de EU, laten registreren bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie. De paspoortuitgevende instantie zal controleren of het paspoort aan de eisen voldoet, het paspoort zo nodig aanvullen en als dit niet kan een nieuw paspoort uitgeven en de identificatiegegevens leveren aan de centrale databank. Het formulier voor inschrijving met een buitenlands paard in de Nederlandse databank kunt u aanvragen via
Controle op de termijn van 30 dagen na invoer vindt onder meer plaats aan de hand van de datum op het gezondheidscertificaat.
Paarden die tijdelijk in Nederland zijn, zoals in de volgende gevallen, hoeven niet in de centrale databank van RVO.nl te komen:
• Paarden die hoogstens 90 dagen in een andere lidstaat verblijven voor wedstrijden, paardenrennen, shows, trainingen en sleepwerkzaamheden.
• Hengsten die met het oog op het fokseizoen in een andere lidstaat verblijven.
• Merries die hoogstens 90 dagen voor de fokkerij in een andere lidstaat verblijven.
• Paarden die om medische reden in een veterinaire instelling zijn.
• Paarden die binnen 10 dagen na invoer in een ander lidstaat worden geslacht.

Houder verantwoordelijk
Als houder bent u verantwoordelijk voor het paspoort. U zorgt ervoor dat de gegevens actueel en correct zijn. Een paspoort waarin u zelf gegevens schrijft of wijzigingen aanbrengt, wordt ongeldig. Na de dood of het verlies van een paard levert u als houder het paspoort in bij de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Wordt het paard geslacht? Dan moet het paspoort mee met het paard naar het slachthuis.

Alle paarden, pony’s, ezels en zebra’s moeten een paspoort en een chip hebben. Heeft uw paardachtige geen paspoort en chip? Dan bent u als houder in overtreding. Koop dus nooit een paardachtige zonder paspoort en chip. Zorg ervoor dat u bij de overdracht van het dier ook gelijk het paspoort ontvangt.

Paardenpaspoort en chip
Het is verboden om een paard van 6 maanden of ouder te houden en te vervoeren zonder paspoort en chip.
• Vervoert of stalt u een paard? U wordt dan als houder van het paard aangemerkt, ook als u niet de eigenaar bent. Dit geldt bijvoorbeeld voor handelaren, pensionstallen en maneges.
• Heeft het paard vóór 1 juli 2009 een paspoort gekregen maar is het paard niet gechipt (wat bij buitenlandse paarden vaak het geval is)? Dan hoeft het paard niet alsnog gechipt te worden (mag uiteraard wel). In plaats daarvan moet de ingetekende schets in het paspoort zijn ingevuld.

Paardenpaspoort kwijt
Bent u een paspoort kwijt? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. U ontvangt dan een duplicaatpaspoort. Paarden met een duplicaatpaspoort mogen niet meer worden geslacht.

Eigendom paspoort uitgevende instanties
Het paspoort blijft eigendom van de instantie die het heeft uitgegeven. Als uw paard sterft, moet u het paspoort binnen 30 dagen terugsturen naar de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Die verwerkt de sterfte van uw paard in de administratie en maakt het paspoort ongeldig. Bij melding aan de destructor wordt gevraagd naar het chipnummer van uw paard. Als u uw paard laat slachten, dan moet het paspoort met uw paard mee naar het slachthuis. Op het slachthuis controleert de NVWA het paspoort, maakt het ongeldig en stuurt het via RVO.nl terug naar de paspoort uitgevende instantie. In de centrale databank wordt aangegeven dat uw paard is geslacht. Naast het paspoort moet er ook een VKI-formulier met het paard mee naar het slachthuis.

Juiste en actuele gegevens
Als houder van een paard bent u er verantwoordelijk voor dat de volgende gegevens in het paspoort juist en actueel zijn:
• de status of het paard wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie;
• een leesbaar chipnummer;
• de status of het paard wel of niet is geregistreerd en of het paard is geregistreerd bij een erkend stamboek of in het bezit van een FEI-paspoort;
• informatie over het eigenaarschap van het paard als de paspoort uitgevende instantie daar om vraagt.

Wijziging identificatiegegevens
Wijzigen identificatiegegevens van een paard? Als houder van het paard moet u binnen 30 dagen na de gebeurtenis die leidt tot actualisatie, het paspoort indienen bij de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Is het paard inmiddels in een ander land, dan stuurt u het paspoort naar een vergelijkbaar stamboek in het betreffende land. Het gaat om de volgende identificatiegegevens: uniek levensnummer, chipnummer, soort, geslacht, geboortedatum, geboorteland, kleur, datum van afgifte of wijziging, naam en adresgegevens van de aanvrager van het paspoort, de status of het paard is geregistreerd of niet (ingeschreven bij een erkend stamboek of met een FEI-paspoort), de status of het paard wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie, serienummer van het paspoort, land van verblijf, sterfdatum, verlies of slachting.

Geldig paardenpaspoort
Heeft een paard geen geldig paspoort? Dan mag u het niet houden, vervoeren, exporteren of laten slachten. Koop dus nooit een paard zonder geldig paspoort. Eis dat bij de overdracht van het paard het paspoort ook meteen overhandigd wordt. Controleer bij aankoop van een paard altijd direct of het chipnummer in het paard hetzelfde is als in het paspoort. Pas dan weet u zeker dat het paspoort bij dit paard hoort.

Chip verplicht
Een transponder (chip) is verplicht. Deze verplichting geldt voor alle paarden, pony’s, ezels en zebra’s in de Europese Unie die na 1 juli 2009 zijn geboren. Een chip is in de hals van het dier ingebracht. De chip koppelt het paard eenduidig aan het paspoort.

Zoeken op chipnummer
Met onze zoekfunctie achterhaalt u of, en zo ja bij welke paspoort uitgevende instantie(s) een paard met een bepaald chipnummer of levensnummer geregistreerd is. Door het intypen van het chipnummer of levensnummer van een paard controleert u eenvoudig:
• of het paard een Nederlands paspoort heeft;
• welke instantie het paspoort heeft uitgegeven;
• waar het paard geregistreerd is.
• van het paard zien of het paard is geslacht of naar de destructor is afgevoerd.

Wanneer is een Nederlands of buitenlands paard in Nederland correct geïdentificeerd
1. paarden afkomstig uit andere lidstaten geboren vóór 1 juli 2009, die nu in Nederland verblijven, voorzien zijn van een correct paspoort (d.w.z. met een correct ingetekend en beschreven signalement, inclusief hoofdstuk medische behandelingen en uitgegeven door een erkende paspoortuitgevende instantie) maar niet gechipt, zijn correct geïdentificeerd volgens de overgangsbepaling van EU-verordening 504/2008.
2. paarden in Nederland, geboren vóór 1 juli 2009, voorzien van een correct paspoort (d.w.z. met een correct ingetekend en beschreven signalement, inclusief een hoofdstuk medische behandelingen en uitgegeven door een in Nederland erkende paspoortuitgevende instantie) maar niet gechipt zijn tóch correct geïdentificeerd (ondanks de Nederlandse chipverplichting sedert 2004) omdat volgens de overgangsbepaling van EU-verordening 504/2008 het gaat om een correcte identificatie overeenkomstig de oude EU-beschikkingen en die kenden geen chipverplichting.
3. paarden in Nederland, geboren vóór 1 juli 2009, voorzien van een correct paspoort (d.w.z. met een correct ingetekend en beschreven signalement, inclusief een hoofdstuk medische behandelingen en uitgegeven door een in Nederland erkende paspoortuitgevende instantie), die niet gechipt zijn, maar een in het kader van een ontheffing afgegeven sticker met de DNA-code in het paspoort hebben, zijn correct geïdentificeerd.
4. paarden in Nederland, geboren vóór 1 juli 2009 en niet voorzien van een correct paspoort moesten uiterlijk 31 december 2009 zijn geïdentificeerd overeenkomstig EU-verordening 504/2008, wat betekent dat ze zowel een paspoort als een chip moeten hebben.
Als de identificatie na 1 januari 2010 gebeurt, worden deze paarden uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie.
5. paarden in Nederland al dan niet afkomstig uit een andere lidstaat of uit een land buiten de EU, geboren ná 1 juli 2009 zonder (correct) paspoort en/of chip, waarvoor na 1 januari 2016 een paspoort wordt aangevraagd, worden uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie.
6. paarden afkomstig uit andere lidstaten geboren ná 1 juli 2009, die nu in Nederland verblijven, moeten wél zijn gechipt.
7. paarden die vanuit een derde land (= land buiten de EU) Nederland binnenkomen en die een correct paspoort hebben, hoeven niet alsnog gechipt te worden, want ze zijn correct geïdentificeerd.
8. paarden die vanaf 1 januari 2016 vanuit een derde land (= land buiten de EU) Nederland binnenkomen en die géén correct paspoort hebben, moeten een paspoort krijgen én gechipt worden indien er nog geen chip aanwezig is, omdat er sprake is van voor de eerste keer identificeren.

Zorg voor de juiste documentatiepapieren bij uw paard
1. Alle paarden dienen een paardenpaspoort te bezitten, bij paarden geboren na 01-01-1994. Met ingang van 01-07-2000 dienen alle paarden, ras of geen ras een paardenpaspoort te bezitten, dit is een E.U. bepaling. Het paard moet niet alleen een paspoort maar ook een chip moet hebben.
2. Koop nooit een paard zonder een paspoort en zorg dat u het paspoort tijdig overhandigd krijgt. Alle paarden ouder dan 6 maanden moeten zijn voorzien van een chip en een paspoort, want het is verboden om paarden (ouder dan 6 maanden) te houden die niet zijn voorzien van een chip en een paspoort;
3. Mocht u een paard kopen controleer voor de koop het chipnummer met daarbij behorende paardenpaspoort. De chip kan door de dierenarts worden afgelezen
4. Als een veulen ouder is dan 6 maanden, kunt u tot 31 december 2009 een normaal paspoort aanvragen. Dit paspoort wordt verstrekt zonder beperkingen d.w.z. in het paspoort is aangegeven dat de paard is uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie. In 2010 en de daarop volgende jaren moet altijd een paspoort worden aangevraagd voordat het veulen 6 maanden oud is en zult u bij te late aanvraag een paspoort krijgen met beperkingen;
5. Het paspoort moet altijd bij de paard zijn. Dus als u naar een keuring, wedstrijd show of hengstenhouder rijdt, als het paard op een manege staat om te berijden, moet het paspoort bij de paard zijn. Wanneer u het paspoort afgeeft aan iemand, moet u hem/haar laten tekenen voor ontvangst; dat voorkomt lastige situaties;
6. U moet weten dat iedere paard bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie, tenzij u in het medische hoofdstuk (*) aangeeft dat het daarvoor niet bestemd is. Alleen in het medische hoofdstuk mag u zelf een aantekening in het paspoort maken; op de andere pagina’s mag u dit niet doen;
7. Als de paard komt te overlijden, moet u het paspoort binnen 30 dagen na overlijden terugsturen naar het stamboekkantoor.
8. Stel: U hebt een paard gekocht waarvan de voormalige eigenaar het paspoort niet wil afgeven. In dit geval weet u waar het paspoort zich bevindt. In dit geval kunt u geen duplicaat paspoort aanvragen. U moet er met de voormalige eigenaar onderling of m.b.v. de rechter uit zien te komen. De RVO en het stamboek hebben hierin geen taak en geen verantwoordelijkheden;
9. Als het paspoort is gestolen of is zoekgeraakt, kunt u door een bepaalde uitgeschreven procedure van de RVO een duplicaat paspoort aanvragen. Regel dit via het stamboekkantoor.
10. Duplicaat van een paardenpaspoort is door het stamboek vastgesteld op max. € 150,- dus vraag bij aankoop altijd naar het paardenpaspoort.
11. Het is belangrijk te vragen naar een DNA-test voor fjordenpaarden welke geboren zijn na 01-01-1994. Dit is een certificaat, dat in het paspoort geplakt kan worden.
12. Een aankoopkeuring is aan te bevelen en mocht u in interesse hebben in een koopovereenkomst; over beide zaken kunt op het stamboekkantoor inlichtingen inwinnen.
13. Maak bij de koop een verkoopovereenkomst op, bij het overschrijven van uw nieuwe paard vragen wij namelijk om een kopie van de verkoopovereenkomst of rekening.
14. Bij aankoop van uw paard laat uw paard overschrijven op uw naam, dit omdat dan uw gegevens in de centrale databank gekoppeld worden aan het paard, dus dan kan er tijdens diefstal of vermissing, ontspanning de eigenaar geïnformeerd worden. Daarnaast kunt u door middel van het overschrijven aantonen dat het uw paard is en zo blijft de centrale databank van paarden up do date.

Hoofdstuk ‘Medische behandelingen’
Een paardenpaspoort is alleen geldig met een hoofdstuk ‘Medische behandelingen’. In dat hoofdstuk staat of een paard wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Dit is ter bescherming van de volksgezondheid.
In alle paardenpaspoorten die vanaf 1 januari 2004 door Nederlandse paspoort uitgevende instanties zijn uitgegeven, is dit hoofdstuk al opgenomen. In paspoorten van vóór 2004 zit dit hoofdstuk soms ook al. Maar vaak is in die paspoorten een los inlegvel gevoegd. Het inlegvel is bij de paspoortuitgevende instantie geregistreerd met hetzelfde levensnummer en chipnummer dat in het paspoort staat. Een paspoort met zo’n inlegvel is dus een geldig paspoort. Als de nummers niet hetzelfde zijn, dan hoort het inlegvel niet bij het paspoort en is het paspoort ongeldig.
Heeft het paspoort geen hoofdstuk ‘Medische behandelingen’, dan is het ongeldig en moet het vervangen worden. Neem daarvoor contact op met de instantie die het paspoort heeft uitgegeven.

Slacht
De eigenaar vermeldt in het hoofdstuk ‘Medische behandelingen’ of het dier bestemd is voor de slacht. Als u in het paspoort niets heeft aangegeven, is het paard automatisch bestemd voor de slacht. Een paard wordt hiervan uitgesloten als:
• de eigenaar of houder dit heeft aangegeven in het paspoort en doorgegeven aan de instantie die het paspoort uitgeeft;
• de termijn van 6 maanden tussen de geboorte en de uitgifte van het paspoort is overschreden;
• het paard bepaalde medicijnen krijgt en de houder en verantwoordelijke dierenarts hiervoor een handtekening hebben gezet;
• een duplicaat van het paspoort is uitgegeven;
• een vervangend paspoort is uitgegeven.
De verklaring ‘niet bestemd voor de slacht’ kan niet meer worden gewijzigd, ook niet door een andere houder van het dier. De bestemming ‘slacht’ mag wel gewijzigd worden in ‘niet bestemd voor de slacht’.
Meer informatie vindt u op de pagina Regels voor de paardenhouder.
Voordat u, als dierenarts, een geneesmiddel toedient aan een paardachtige, controleert u of het dier een geldig paspoort heeft en of het paspoort bij het paard hoort. Ook gaat u na of er in het document is aangegeven of het paard wel of niet bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie.
Niet bestemd voor menselijke consumptie
Wil een paardenhouder zijn dier uitsluiten van de slacht? Dan moet dit in het hoofdstuk ‘Medische behandelingen’ in het paspoort worden vermeld. Is een paard niet bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie? Dan hoeft u de toegediende geneesmiddelen niet in het paspoort te vermelden.

Registratie
Wanneer een paard wordt uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie, dan moet dit worden geregistreerd in de centrale database van RVO.nl. U meldt dit bij de instantie die het paspoort oorspronkelijk heeft uitgegeven. Het is voor u als dierenarts ook mogelijk om dit rechtstreeks te registreren in de centrale database. Dit kan op 2 manieren:

U kunt hiervoor de Horsecheck Pro app gebruiken. U kunt zich registreren en de app downloaden op HorseCheck.
Heeft u een inlogaccount van IKB Nederland op www.varkenspost.nl? Dan kunt u dit registreren via de module ‘paard melden’ achter ‘Mijn Veterinair’.

Bestemd voor menselijke consumptie
Is een paard wel bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie?
Dan gelden de volgende regels:
U vermeldt het gebruik van geneesmiddelen uit de lijst met essentiële stoffen voor paarden in het hoofdstuk ‘Medische behandelingen’ in het paspoort. De wachttijd is dan standaard 6 maanden. De zogenaamde 6-maandenlijst vindt u in Verordening (EU) nr. 122/2013.

Als behandeling plaatsvindt met farmacologische werkzame stoffen uit tabel 2 van de bijlage van Verordening (EU) nr. 37/2010 (verboden stoffen voor voedselproducerende dieren), of middelen die niet zijn opgenomen in tabel 1 van de bijlage van Verordening (EU) nr. 37/2010 of in de lijst met essentiële stoffen voor paarden van Verordening (EU) nr. 122/2013, dan mag het paard niet worden geslacht voor menselijke consumptie. U vult deel II van het hoofdstuk ‘Medische behandelingen’ in en ondertekent dit. Ook de houder moet dit ondertekenen. Wij adviseren u de houder vóór de behandeling te wijzen op de consequenties.

Wordt het dier behandeld met geregistreerde diergeneesmiddelen voor paarden of met middelen volgens de cascade? Dan hoeft u hiervan geen aantekening in het paspoort te maken. U moet wel via een logboekformulier de volgende informatie aan de paardenhouder verstrekken:
• datum van de behandeling
• naam en registratienummer van het diergeneesmiddel
• identificatie van het behandelde dier (chipnummer of uniek levensnummer)
• de wachttijd
• bij toediening van stoffen met hormonale werking (thyreostatica en β-agonisten (bijlage II van Richtlijn 96/22/EG), ook het doel van de behandeling en de wijze van toediening.
• Vaccinaties tegen paardeninfluenza vermeldt u in hoofdstuk VII van het paspoort.
• Vaccinaties tegen andere paardenziekten vermeldt u in hoofdstuk VIII van het paspoort.
Met een slachterij komt u in aanraking met regels voor identificatie en registratie van paarden. Op basis van de status van een paard bepaalt u of het dier wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Op deze pagina leest u de belangrijkste handelingen die u moet verrichten voor en na de slacht van het paard.

*Inlegvel medische behandeling
De EU-regelgeving schrijft voor dat iedere paard een paspoort dient te hebben. Toen de eerste paspoorten werden uitgegeven, werd gebruikgemaakt van paspoorten zonder hoofdstuk “Medische behandeling”. Bij de laatste aanpassing van de EU-regeling is het verplicht gesteld dat alle paspoorten (zowel oude als nieuwe) vanaf 1-1-2010 van dit hoofdstuk voorzien moeten zijn. Indien dit ontbreekt kon u tot 1 juli 2009 een los inlegvel aanvragen; dat is nu niet meer mogelijk.

Help: in mijn paspoort ontbreekt het inlegvel medische behandeling
Na 1 juli 2009 is een paspoort zonder inlegvel ongeldig en bent u als eigenaar en/of houder in overtreding.
U kunt problemen krijgen bij de verkoop voor de fokkerij, handel en vooral voor de slacht.
Na 1 juli 2009 kunt u het probleem slechts corrigeren door het paspoort te laten vervangen door een nieuw paspoort.
Voor meer info verwijzen wij naar de website van de RVO of stamboekkantoor

Status wel of niet geschikt voor humane consumptie
Niet elk paard mag geslacht worden voor humane consumptie.
Als een paard niet geslacht mag worden voor humane consumptie, wordt dit aangegeven in het paspoort en dit komt ook in de centrale databank te staan.
Een paard wordt uitgesloten voor de slacht voor humane consumptie in de volgende gevallen:
1. Als een duplicaat of vervangend paspoort wordt afgegeven.
2. Als de identificatietermijn van 6 maanden overschreden is.
3. Als de eigenaar zelf wil dat het paard niet geslacht wordt.
4. Als het paard bepaalde medicijnen toegediend krijgt.

Voor de slacht
• Controleer bij aanvoer van een paard op de slachterij of het een geldig paardenpaspoort heeft.
o Een paspoort is alleen geldig als het is uitgegeven door een instantie die gemandateerd is en als er geen wijzigingen in het paspoort zijn aangebracht door onbevoegden. Onder aan de pagina vindt u een overzicht van paspoort uitgevende instanties.
o Het paspoort moet een hoofdstuk ‘Medische behandelingen’ bevatten. Als dit hoofdstuk als inlegvel aan het paspoort is toegevoegd, dan moet het inlegvel zijn afgegeven door dezelfde instantie als die het paspoort heeft uitgegeven.
• Controleer of het paard is gechipt en of dit hetzelfde chipnummer is als in het paspoort. Is het paard niet gechipt, wat vaak bij buitenlandse paarden het geval is, maar heeft het wel een paspoort gekregen vóór 1 juli 2009? Dan mag u het paard wel slachten. Dit mag alleen als de ingetekende schets in het paspoort is ingevuld vóór 1 juli 2009. De NVWA-dierenarts doet in dit geval de controle.
• Heeft het paard geen geldig paspoort en/of is het niet gechipt? En heeft het een paspoort dat is uitgegeven na 1 juli 2009? Geef dit dan door aan de NVWA-dierenarts en zet het paard apart.
• Controleer of het paard is bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie. Is dat het geval, dan mag het paard de afgelopen 6 maanden geen medicijnen hebben gehad die op de zogenaamde positieve lijst staan. In het hoofdstuk ‘Medische behandelingen’ van het paspoort staat of het paard deze medicijnen heeft gehad. Is dit het geval? Geef dit dan door aan de NVWA-dierenarts en zet het paard apart.
• Naast het paardenpaspoort moet u ook voedselketeninformatie (VKI) van het paard ontvangen. Voor het controleren van het paardenpaspoort en VKI is een protocol opgesteld. Wat het protocol inhoudt, leest u op de website van Sectorraad Paarden.

Na de slacht
• Verwijder en vernietig de chip volgens het protocol dat u heeft opgesteld en dat de NVWA heeft goedgekeurd. Is het niet mogelijk om de chip te verwijderen? Geef dit dan door aan de NVWA-dierenarts. Het vlees van dit paard, of in elk geval het deel van het paard waar de chip zit, wordt ongeschikt verklaard voor menselijke consumptie.
• U maakt het paspoort ongeldig door na de AM-keuring op de eerste pagina van het paspoort een stempel ‘ongeldig’ te zetten. Bevat het paspoort een los medisch inlegvel? Zet dan ook op dit inlegvel een stempel ‘ongeldig’. Daarna perforeert u ten minste 2 gaten in de rechter korte kant van het paspoort met een degelijke kantoorperforator. Dit doet u nadat de NVWA-dierenarts het paspoort heeft gecontroleerd. Vermeld op de eerste pagina van het paspoort ook de slachtdatum en -locatie.
• U stuurt de paspoorten van de geslachte paarden en/of dode paarden eenmaal per maand naar RVO.nl. Gebruik daarvoor het Verzendformulier paardenpaspoorten hieronder.
Houdt u (tijdelijk) paarden? Vervoert u een paard of heeft u een paard van iemand anders op stal? U wordt dan beschouwd als houder van die paarden. U bent er dan verantwoordelijk voor dat de paarden gechipt zijn en een geldig paardenpaspoort hebben.
Paardenpaspoort en chip
• U mag alleen paarden met een geldig paspoort kopen, verhandelen en vervoeren.
• In Nederland geven erkende stamboeken en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) paardenpaspoorten uit. Alleen paspoorten die zijn uitgegeven door deze instanties zijn geldig. Onder aan de pagina vindt u een overzicht van de paspoort uitgevende instanties.
• Alle paarden waarvoor in Nederland een paspoort wordt aangevraagd worden gechipt.
• In paspoorten die zijn uitgegeven na 1 januari 2016 moet altijd de volledige beschrijvende schets zijn ingevuld. Ook de getekende schets moet volledig zijn gemaakt, tenzij er een foto of een afdruk van het paard in het paspoort zit (en het paard uiteraard is gechipt).
• Heeft het paard geen paspoort of is het niet gechipt? Dan bent u als houder in overtreding.
• Heeft het paard vóór 1 juli 2009 een paspoort gekregen, maar is het niet gechipt (wat bij buitenlandse paarden vaak het geval is)? Dan hoeft het paard niet alsnog gechipt te worden (mag uiteraard wel). In plaats daarvan moeten de beschrijvende en ingetekende schets in het paspoort zijn ingevuld. Ontbreken de chip en de beide schetsen? Dan wordt het paard alsnog gechipt en mag het niet worden geslacht voor menselijke consumptie.
• Elk paspoort moet een hoofdstuk ‘Medische behandelingen’ hebben. Zonder dit hoofdstuk is een paspoort niet geldig. Bij paspoorten die in Nederland zijn uitgegeven vóór 2004 kan dit hoofdstuk toegevoegd zijn als los, gestempeld inlegvel.
• Een paard is bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie, tenzij de houder en/of dierenarts in het hoofdstuk ‘Medische behandelingen’ aangeeft dat dit niet zo is. Een aantekening voor het uitsluiten voor de slacht kan niet worden hersteld.
• U mag als handelaar/houder verder niets in het paspoort wijzigen of schrijven. Doet u dit wel, dan wordt het paspoort ongeldig.

• Eigendom mutaties / overschrijven van uw paard
• In het paspoort dat bij het paard hoort, staan de fokker en eigenaar vermeld. Het gebeurt natuurlijk regelmatig dat een paard in het bezit van iemand anders komt. Wanneer u deze wijziging administratief wilt hebben vastgelegd dan kan dit worden geregeld bij de instantie die het paspoort heeft uitgegeven.
• Als u een paard heeft gekocht dat in het bezit is van een paspoort uitgegeven door Het Ned. Fjordenpaarden Stamboek dan kan het Stamboek ervoor zorgen dat het paard op uw naam wordt overgeschreven. Deze mutatie wordt dan verwerkt in het paardenpaspoort op de daarvoor bestemde hoofdstukken, dat verschilt per paspoort al naargelang de druk.
• Daarvoor dient u het paardenpaspoort op te sturen naar het stamboekkantoor (Postbus 21, 7350 AA Hoenderloo) met een begeleidend schrijven waarin uw gegevens: naam, adresgegevens en de mededeling dat u het paard graag op uw naam wilt laten overschrijven. Tevens dient u een kopie van de verkoopovereenkomst mee te zenden.
• De kosten van een eigendomsmutatie bedragen voor leden € 25,- voor niet-leden € 75,-. Paarden geboren vanaf 2016 zijn in het bezit van een paarden paspoort met daarbij een stamboekkaart. Overschrijven van fjordenpaarden met stamboekkaart kosten € 30,-. Dan krijgt u een nieuwe stamboekkaart op uw naam. Mocht u een paard met stamboekkaart verkopen dan kunt u de stamboekkaart opsturen anar het stamboekkantoor met de daarbij nieuwe gegevens van de kopen, zodat deze dan worden aangeschreven om dit paard evt. over te schrijven.
• Als de betaling bij ons binnen is wordt het paardenpaspoort en evt. stamboekkaart zo spoedig mogelijk retour gezonden. Mocht u het paspoort aangetekend retour willen ontvangen dan kost dat € 8,35 extra. Als deze handelingen verricht zijn dan wordt de wijziging doorgevoerd naar de centrale databank voor paarden.
• Paarden die in uw bezit zijn geweest, of waarvan u de fokker bent en niet zijn overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar, daar kunt u in de toekomst verantwoordelijk voor worden gehouden, u dient het volgende te doen:
• U dient het paardenpaspoort op te zenden aan het Stamboek met de naam en het adres van de nieuwe eigenaar om het paard van uw naam af te melden, anders blijft het paard altijd op uw naam staan.
• Als het paard vervoerd moet worden kunt u dan een vrijwaringsbewijs c.q. tijdelijk document ontvangen op grond van art. 14, lid 3 van de EU verordening EG/504/2008 en artikel 10, lid 3 van de verordening Identificatie en Registratie van paardachtigen (PVV 2009). Met dit tijdelijke document kunt u het paard vervoeren en ondertussen kan op het stamboekkantoor het paardenpaspoort worden overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Genoemd tijdelijk document is 45 dagen geldig.
• De online databank voor paarden daarin moeten te wijzigingen regelmatig worden (eigendomsmutaties) door het stamboekkantoor worden doorgegeven aan de Centrale Databank voor paarden, hierbij zitten ook uw paarden.
• Indien bij opzegging van uw lidmaatschap uw paarden nog in uw bezit blijven dan dient u het paardenpaspoort op te zenden naar het stamboekkantoor, hierin wordt dan gewaarmerkt dat u eigenaar blijft. Het paardenpaspoort krijgt u daarna weer thuisgestuurd.
• Mocht het paard dood gaan, of worden geslacht dan moet het stamboek altijd het paardenpaspoort terug hebben, om zo het paard te kunnen afmelden op de Centrale databank.
• Deze regel is omdat onze administratie vollediger moet worden en ook niet leden moeten aangeven waar de paarden verblijven.

Paarden importeren uit een andere lidstaat (binnen de Europese Unie)
Importeert u een paard uit een andere lidstaat (binnen de Europese Unie)? Registreer dan binnen 30 dagen na invoer het paspoort bij een paspoort uitgevende instantie in Nederland. De gegevens van het paard worden dan geregistreerd en opgenomen in de centrale databank. Registreren hoeft niet als:
• het paard maximaal 90 dagen in Nederland verblijft voor deelname aan wedstrijden, paardenrennen, shows, trainingen en sleepwerkzaamheden;
• een hengst in verband met het fokseizoen in Nederland verblijft;
• een merrie maximaal 90 dagen voor de fokkerij in Nederland verblijft;
• het paard om medische redenen in een veterinaire instelling is;
• het paard binnen 10 dagen na invoer wordt geslacht.

Paarden importeren uit een derde land (buiten de Europese Unie)
• Importeert u een paard uit een derde land (buiten de Europese Unie)? Registreer dan binnen 30 dagen na invoer het paard bij een paspoort uitgevende instantie.
• Heeft het ingevoerde paard een tijdelijke toelating en wordt dit omgezet in een permanente toelating? Vraag dan binnen 30 dagen na invoer een paspoort aan of registreer binnen 30 dagen het bestaande paspoort in de databank van de paspoort uitgevende instantie.