**English below

Export/Import paard

Wanneer een paard wordt verkocht naar het buitenland en de buitenlandse eigenaar wil het betreffende paard in het buitenlandse fjordenpaarden stamboek inschrijven, is alleen een gezondheidsverklaring niet voldoende. De meeste fjordenstamboeken, eisen een verklaring m.b.t. bijvoorbeeld de afstammings- en dekgegevens van het paard voordat zij de inschrijving kunnen accepteren. Dit is een afspraak die tussen de betreffende fjordenpaarden stamboeken gemaakt is. De gegevens moeten worden uitgewisseld tussen de stamboeken onderling.

Wanneer een fjordenpaard dat staat ingeschreven in het veulenboek, stamboek, of hoofdstamboek wordt verkocht naar het buitenland doet de Nederlandse eigenaar er dus verstandig aan het paard te laten inspecteren door een inspecteur van het Fjordenpaarden stamboek.

De eigenaar kan hiervoor zelf een afspraak maken met de inspecteur.

De inspecteur controleert de identiteit en het paardenpaspoort van het paard en tekent indien nodig de schets met aftekeningen in het paspoort.

Daarnaast wordt er door middel van een stempel een uitschrijving gedaan uit het Nederlandse stamboek, zodat het paard in het buitenland kan worden ingeschreven. Daarnaast wordt het exportformulier ingevuld met vermelding van buitenlandse eigenaar en de contactgegevens van het buitenlandse stamboek, waar de nieuwe eigenaar het dier wil laten inschrijven.

Op het stamboekkantoor wordt het paard op naam van de nieuwe buitenlandse eigenaar overgeschreven. Dan wordt dus in de Nederlandse databank dit paard van uw naam gehaald.

Tevens zorgt het stamboekkantoor voor het verzenden van exportdetails. De exportdetails bevatten onder ander afstamming gegevens en eventueel verrichtingsonderzoek, een eventueel dekbewijs dat dan gelijk door de desbetreffende stamboek wordt doorgezonden naar de nieuwe eigenaar met alle gegevens van de dekhengst, zoals de afstamming. Dit omdat er na geboorte van een veulen dan direct een compleet paardenpaspoort kan worden uitgegeven door het buitenlandse stamboek.

Voor veulens jonger dan 6 maanden, die nog niet zijn voorzien van een chip en paspoort worden uitsluitend van exportdetails verstrekt wanneer de exportcontrole plaatsvindt als het veulen nog aan de voet van de moeder loopt.

De inspecteur controleert de opgegeven afstamming van het veulen door middel van het uitlezen en vergelijken van transpondernummer van de moeder. Evtueel kan er al een DNA test a € 46,- worden uitgevoerd. De exportcontrole door de inspecteur van het fjordenstamboek bedraagt: € 20,- excl. reiskosten.

Overschrijven op naam van de buitenlandse eigenaar € 75,- per paard.

Voor het importeren van een paard vanuit het buitenland naar Nederland gelden dezelfde regels. Het paard dient eerst in het eigen land te worden uitgeschreven zodat het in Nederland kan worden in geschreven. Vervolgens moet er worden gewerkt door de hierboven gestelde werkwijze.

Eis: export/import certificaat van hengsten die uit andere landen komen, moeten in het bezit zijn van:

  • Een paardenpaspoort met een exportstempel van het desbetreffende stamboek en op naam staan van de eigenaar.
  • Kopie exterieur keuringsresultaat van de hengst uitgegeven door het desbetreffende stamboek max. geldigheid van 2-jaar.
  • Export DNA certificaat van een gecertificeerd laboratorium
  • FHI Veterinair rapport
  • Certificaat van de verrichtingsproeven met een positief resultaat.

 

Eis: export/import certificaat van merries en ruinen welke uit een andere landen komen moeten in het bezit zijn van

  • Een paardenpaspoort, met een exportstempel van het betreffende stamboek en op naam staan van de eigenaar.
  • Export DNA-certifikaat van een gecertificeerd laboratorium.

 


International rules for selling horses

When a horse is sold abroad and the foreign owner wants the horse in the foreign register studbook of the fjord horses, a health certificate is not enough. Most studbooks of fjord horses, require a statement regarding or the offspring and breeding info of the horse before they can accept the registration. This is an agreement between the fjord horses studbooks. The data info should be exchanged between the studbooks themselves. If a fjord horse who is enrolled in the foal book, main book, or licensed book for stallions is sold abroad, the Dutch owner of the horse would be required to inspect by an inspector of the Fjord Horse pedigree. The owner can do to make an appointment with the inspector in the region. The inspector checks the identity and passport of the horse and the horse drawing the sketch, if necessary, with markings in the passport. In addition, by means of a stamp made a deregistration from the Dutch pedigree, so they can be registered abroad. Furthermore, the export completed form indicating the details of foreign ownership and foreign pedigree, where the new owner wants a horse registered. The studbook office is on the pedigree of the horse’s name written on the new foreign owner. Then is this horse in the Dutch database of your name removed. The studbook office also provides to send details of exports. The details contained in exports and possibly other data lineage, performance test data. Proposal for an international breeding certification which equal than the corresponding studbook is sent to the new owner with all the details of the stallion, like a pedigree. This because of a foal immediately after birth can have a complete horse passport which can be issued by the foreign pedigree.
For those foals under 6 months are not yet equipped with a chip and passport details are only provided if the export of export control occurs when the foal is at the foot of the mother is. The inspector checks the specified origin of the baby through the reading and comparing transponder number of the mother. Evt. can have a DNA test carried out a € 46,-. The export control by the inspector of the fjord pedigree is:€ 20, – plus travel expenses. Confirming foreign ownership in horse passport € 75, – per horse.
To import a horse from abroad into the Dutch studbook, we apply the same rules. The horse is first in the country to be organized so that it can be written in the Netherlands. Then there should be facilitated by the above method
This is what a stallion should have if it is travelling around the world.
・ Export-certificaat for Stallions to other countries must have:
・ Horse-passport with a note from authorities for exporting the horse.
・ Certificate notes of stallion show (max. license for 2 years)
・ Certificate DNA-test from certified laboratory.
・ Veterinarian-report as written in the FHI-handbook.
・ Certificate performance test with positive result
・ Export-certificate for Mares and Geldings
・ Horse-passport with a note from authorities for exporting the horse
・ Certificate DNA-test from certified laboratory.