Wat kost het om aan een ABOP proef deel te nemen?
Het inleggeld voor de ABOP-proeven is € 20,00 per paard per proef. Voor het verschuldigde inschrijfgeld € 20,00 dient op het aangifteformulier getekend te worden dat het bedrag automatisch ong. 3 weken voor de ABOP dag door de Vereniging van uw rekening kan worden afgeschreven. Bij niet automatische betalen is het inleggeld € 39,50 en dient 3 weken voor de ABOP datum te zijn overgemaakt. Bij niet deelnemen na opgave blijft het inschrijfgeld verschuldigd. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk, behoudens na het overleggen van een veterinaire verklaring. Volgens regels moeten tenminste 10 paarden op een plaats aan de proef deelnemen, dit in verband met de hoge kosten die deze proeven met zich meebrengen.

Houdt u vooral de website in de gaten voor de up to date informatie!

ABOP Algemeen Bruikbaarheids Onderzoek Paard/Pony
De Abop is een eendaagse aanlegtest voor zowel zadel-& men- als trekproef waarbij ook het karakter wordt beoordeeld. ABOP is een verrichtingsonderzoek: het beoordelen of een merrie, ruin of hengst de natuurlijke aanleg heeft voor wat betreft de bruikbaarheid en tevens wordt het karakter van het paard beoordeeld. Ook de bereidheid tot werken een of het paard de potentie heeft om uiteindelijk een veelzijdig fjordenpaard te worden met de evt. goede sportprestaties kan te leveren een goed karakter en bruikbaarheid, bereid is tot werken en de potentie heeft om uiteindelijk een veelzijdig fjordenpaard te zijn die evt. goede sportprestaties kan leveren.
Deelname kan van belang zijn om de voorlopige predicaten (Model-of Sterpaarden) om te zetten in definitieve predicaten. Zie onder.
Maar het is ook gewoon erg leuk om een ABOP proef te rijden. Want een ABOP proef, of dat nu onder het zadel, of aangespannen is, dient ervoor om het beste in je paard boven te halen.
Anders dan bij de normale proeven staat het paard, de manier van bewegen, kwaliteit van de bewegingen en de wijze waarop het loopt tijdens de proef bovenaan. Niet zozeer de rijkunst zelf staat dus centraal, maar de verrichtingen van het paard.
• Vooral van belang zijn deze verrichtingsonderzoeken voor de “voorlopig model” verklaarde paarden, maar ook voor de 1ste klasse Modelpaarden, die nog geen A-cert. hebben behaald en daarom het sterpredicaat nog niet mogen voeren.
• Om de voorlopige predicaten om te zetten in definitieve moeten de vereiste proeven worden afgelegd. Dat is dus voor het Modelschap minimaal een B certificaat en om Ster te worden minimaal een A certificaat.
• Ook kan men trachten om zowel een A-cert. te behalen voor een zadelproef als ook voor een aangespannen proef, waardoor het predicaat Prestatie paard kan worden gehaald. Dit is een predicaat dat ook gehaald kan worden als het paard (nog) niet aan de exterieur vereisten voldoet. Heeft men reeds eerder een A-cert. behaald, dan blijft dat uiteraard gelden waardoor bij behalen van een A-cert. voor een andere proef men dus een Prestatiepaard krijgt.
• Voor het predicaat prestatie dient men idem de zadelproef of LL-dressuur & B-springen Fjordsport te behalen met daarnaast een ABOP men- of een trekproef.
• Deelnemen aan de proeven kan ook gewoon om een aantoonbaar bewijs te verkrijgen van de prestaties van uw paard en omdat deelnemen aan een ABOP proef leuk is.
• Om in te kunnen schrijven voor een ABOP proef moet het paard minimaal drie jaar oud zijn.

Advies:
Eigenaren van voorlopige modelpaarden geven wij het advies om mee te doen aan deze verrichtingsproeven zodat uw paard het predicaat kan behalen waar het “recht op heeft” en het volgend jaar aan de premiekeuring als modelpaard kan deelnemen. Als een aspirant sterpaard wel aan de verplichting tot deelname aan een proef heeft voldaan, maar het A-cert. om welke redenen dan ook nog niet heeft behaald, dan raden wij u aan dit trachten te verbeteren door een herhaalde proef.

Fjordsport
Om tijdens deze verrichtingskeuringen ook het vaardigheidsdiploma van Fjordsport te verrijden is mogelijk. Van deze extra service van het stamboek wordt dan ook elk jaar dankbaar gebruikgemaakt. Dit vaardigheidsdiploma geeft aan in welke klasse de combinatie op wedstrijden van Fjordsport kan uitkomen. Er mogen zelfs meerdere ruiters aan het examen meedoen met hetzelfde paard. Aan deze proeven zit geen leeftijdgrens van de ruiter. Kosten € 12,- per proef. Bij Fjordsport springen dient er bij een gering aantal deelnemers mee geholpen te worden voor het opbouwen van het parcours, door deelnemers, of eigenaren. Na het behalen van Fjordsport diploma L-dressuur & B-springen dan kan vrijstelling voor de ABOP zadelproef worden verleent voor de modelpaarden. Voor sterpaarden moet dit min. LL-dressuur & B-springen Fjordsport zijn.
Reglement zie website.
Indelingen en volgorde wordt voor de betreffende dag door het bestuur van het gewest geregeld
met daarbij een contactpersoon. Zadelrubrieken groter dan 8 combinaties worden gesplitst in een morgen- en middaggroep. Voor de aanvangstijd dient door de deelnemers te zijn los gereden. De aanvangstijd is de tijd dat de jury begint. Fjordsportproeven worden na de zadelproeven gereden.

Reglement van het onderzoek
Doel van het onderzoek is om zo objectief mogelijk de geschiktheid van een bepaald gebruik van een paard vast te stellen. Elk paard van drie jaar of ouder kan voor het onderzoek (zadel-, trek-,menproef) worden aangeboden. Deze aanbieding vindt via de vereniging plaats.
Bij de aanvraag dient te worden vermeld:
A. Naam en adres van de aanvrager
B. Naam en geboortejaar van het paard
C. Levensnummer en chipnummer
D. Zo mogelijke de afstamming van het paard
E. Het geslacht van het paard
De vereniging bericht aan de aanvrager wanneer en waar het paard voor het onderzoek kan worden aangeboden. De verschuldigde retributie moet gelijktijdig met de inschrijving aan het stamboek worden voldaan. Voor de aanvang van het onderzoek moet het inschrijfbewijs/paardenpaspoort van het stamboek worden getoond. De jurycommissie controleert het paspoort. In principe worden alleen paarden waarvoor een inschrijfformulier is uitgeschreven tot het onderzoek toegelaten. Het voor onderzoek aan geboden paard of wordt daarvan uitgesloten wanneer de jurycommissie daartoe termen aanwezig acht (wegens ziekte, kreupelheid slechte conditie).
Het stamboek wijst een manege of terrein aan waar het onderzoek zal plaatsvinden en draagt zorg voor de aanwezigheid van de evt. benodigde materialen. Het onderzoek vindt plaats op een daartoe door de jurycommissie geschikte geacht perceel grasland of een ander terrein met een voor dit doel geschikte bodem, zolang de omstandigheden zulks gedogen. Het onderzoek kan door de jurycommissie worden beëindigd wanneer het paard volgens haar niet op aanvaardbare wijze wordt voorgebracht of gereden. Nadat het onderzoek van een paard is aangevangen kan door of namens de eigenaar ervan geen bezwaar meer worden gemaakt tegen de aangeboden accommodatie, de hindernisbouw en evt. beschikbare wagen. De jurycommissie wordt gevormd door twee personen, waarvan een optreedt als voorzitter. De jurycommissie legt haar bevindingen vast op een afnameformulier. Zij geeft bij de cijfers zo nodig een korte verklarende toelichting en verstrekt alle gegevens die van belang zijn. Door datering en ondertekening waarmerkt de jurycommissie tenslotte het afnameformulier. Het afnameformulier zal na afloop van de verrichting aan de belanghebbende worden overhandigd. Een tweede of derde onderzoek van een paard kan plaatsvinden mits dit onderzoek kan leiden tot een indeling in een hogere kwaliteitsklasse en het vorige onderzoek tenminste negen maanden daarvoor heeft plaats gevonden. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor evt. nadelige gevolgen voor het paard en ruiter c.q. begeleider voor, tijdens of na het onderzoek. Wijzigingen van aangegeven verrichtingsproeven qua plaats is onder voorbehoud.

Download: